Algemene deelnamevoorwaarden ClaudicatioNet


Versie oktober 2018Logo ClaudicatioNet
 
 1. Definities
  1. Accreditatiecommissie: de accreditatiecommissie van ClaudicatioNet, bestaande uit fysiotherapeuten en ten minste één vertegenwoordiger van het bestuur van ClaudicatioNet.
  2. ClaudicatioNet: Stichting ClaudicatioNet, gevestigd aan de Michelangelolaan 2 te Eindhoven.
  3. ClaudicatioNet therapeut: de therapeut die deelneemt aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet en als zodanig bij ClaudicatioNet staat geregistreerd.
  4. Deelnamevoorwaarden: de onderhavige algemene Deelnamevoorwaarden van ClaudicatioNet.
  5. Portfolio: het persoonlijke portfolio van een ClaudicatioNet therapeut, dat toegankelijk is op de Website.
  6. ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem: het kwaliteitssysteem dat is toegespitst op patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
  7. SBU: studiebelastingsuren.
  8. Visitatie: een inspectie op locatie van de praktijk van ClaudicatioNet therapeut door ClaudicatioNet.
  9. Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van ClaudicatioNet.
  10. Website: de website van ClaudicatioNet zoals bereikbaar via de URL www.claudicationet.nl.
  11. Zorgzoeker: de online zorgzoeker waarop ClaudicatioNet therapeuten worden gepresenteerd zoals beschikbaar via de websites www.claudicationet.nl en www.etalagebenen.nl.
  12. Digitale Zorgverwijzer: de online zorgverwijzer waarmee patiënten digitaal worden doorverwezen naar ClaudicatioNet therapeuten zoals beschikbaar via de Website.​
    
 2. Toepasselijkheid Deelnamevoorwaarden
  1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de deelname van fysiotherapeuten aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet en de registratie als ClaudicatioNet therapeut.
    
 3. Registratie, account en inloggegevens
  1. Om als fysiotherapeut deel te kunnen nemen aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, dient de therapeut zich als ClaudicatioNet therapeut te registreren via het online registratieformulier op de Website.
  2. Registratie als ClaudicatioNet therapeut staat in principe open voor iedere fysiotherapeut die als zodanig staat geregistreerd in het BIG-register. ClaudicatioNet heeft in de volgende gevallen echter het recht om de registratie als ClaudicatioNet therapeut te weigeren en/of nadere voorwaarden te verbinden aan de registratie als ClaudicatioNet therapeut:
   1. indien het een registratie betreft van een fysiotherapeut waarvan ClaudicatioNet in het verleden de registratie als ClaudicatioNet therapeut heeft beëindigd.
   2. indien het een registratie betreft van een fysiotherapeut die in het verleden zijn/haar registratie als ClaudicatioNet therapeut zelf heeft opgezegd c.q. beëindigd.
  3. Een eventuele weigering van de registratie als ClaudicatioNet therapeut wordt door ClaudicatioNet kenbaar gemaakt onder vermelding van de reden van weigering.
  4. Voor iedere ClaudicatioNet therapeut wordt een account aangemaakt waarmee ClaudicatioNet therapeut toegang krijgt tot het persoonlijk Portfolio.
  5. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de ClaudicatioNet therapeut die het account heeft aangemaakt en geactiveerd.
  6. Het wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo toegang te krijgen tot het Portfolio.
  7. ClaudicatioNet therapeut dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en ClaudicatioNet therapeut neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account.
  8. ClaudicatioNet therapeut moet verlies of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het account door een derde onmiddellijk schriftelijk melden aan ClaudicatioNet. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst van deze melding door ClaudicatioNet is ClaudicatioNet therapeut aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account wordt gemaakt.
  9. Indien ClaudicatioNet constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van ClaudicatioNet therapeut, heeft ClaudicatioNet het recht het account van ClaudicatioNet therapeut onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die ClaudicatioNet hierdoor lijdt op ClaudicatioNet therapeut te verhalen, zonder dat ClaudicatioNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van ClaudicatioNet therapeut.
    
 4. Opstartvoorwaarden
  1. Indien en zodra een fysiotherapeut voldoet aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, zal de therapeut als ClaudicatioNet therapeut worden geregistreerd bij ClaudicatioNet.
  2. De opstartvoorwaarden luiden als volgt:
   1. Scholing: de therapeut heeft een KNGF geaccrediteerde cursus 'perifeer arterieel vaatlijden' (basiscursus) gevolgd (gevolgd in 2015 of later). Deze cursus beslaat minimaal één volledige cursusdag.
   2. Praktijkruimte: de therapeut heeft een goed geoutilleerde praktijkruimte met in ieder geval een loopband met verstelbare hellingsgraad, fietsergometer, reanimatieprotocol en jaarlijks onderhoud van apparatuur conform de daarvoor geldende richtlijnen. Een AED (automatische externe defibrillator) wordt sterk aanbevolen.
   3. Attitude: de therapeut is breed georiënteerd en zoekt naar andere beperkingen (looppatroon, artrose, COPD, etc.). De therapeut rapporteert deze en past de behandeling hierop aan.
   4. Elektronisch patiëntendossier: de therapeut maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier waarmee data kunnen worden aangeleverd ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Meer informatie over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem is vindbaar op de Website.
     
 5. Specialisatie traject
  1. Deelname aan het specialisatie traject is alleen mogelijk indien is voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden.
  2. Het specialisatie traject gaat altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand van registratie als ClaudicatioNet therapeut.
  3. Het specialisatie traject bestaat uit drie (3) opeenvolgende fasen (Rood, Wit en Blauw) van elk een (1) jaar. Nadat het specialisatie traject succesvol is doorlopen, wordt ClaudicatioNet therapeut gecertificeerd met de status van specialist perifeer arterieel vaatlijden (fase Oranje).
  4. Gedurende het specialisatie traject mag ClaudicatioNet therapeut eenmaal een (1) jaar extra doen over een bepaalde fase. De totale duur van het specialisatie traject mag echter niet meer dan vier (4) jaar bedragen. Een 1-jarige verlenging van een fase kan door ClaudicatioNet therapeut worden aangevraagd via het persoonlijke Portfolio.
  5. Indien ClaudicatioNet therapeut er niet in slaagt om het specialisatie traject in drie (3) jaar, en in geval van tijdige verlenging vier (4) jaar, succesvol te voltooien, heeft ClaudicatioNet het recht om de registratie na elke niet behaalde fase van ClaudicatioNet therapeut eenzijdig te beëindigen.
    
 6. Niet-fasegebonden voorwaarden
  1. ClaudicatioNet therapeuten dienen te voldoen aan de volgende niet-fasegebonden voorwaarden:
   1. ClaudicatioNet therapeut werkt volgens een gestandaardiseerd meetprotocol gebaseerd op de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
   2. ClaudicatioNet therapeut verzorgt een adequate terugkoppeling aan de verwijzer via het gestandaardiseerde ClaudicatioNet terugkoppelingsformulier zoals vindbaar in het Portfolio.
   3. ClaudicatioNet therapeut werkt volgens de meest recente versie van de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden.
   4. Bijscholingseis: ClaudicatioNet therapeut dient elk jaar SBU aan relevante bijscholing te besteden conform de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7 van de Deelnamevoorwaarden.
   5. ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem: ClaudicatioNet therapeut dient verslag uit te brengen over de (resultaten van de) behandeling van diens patiënten door data te verzamelen en aan te leveren ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deelname aan het Kwaliteitssysteem staat omschreven op de Website.
   6. ClaudicatioNet therapeut dient eenmaal per twee (2) jaar aanwezig te zijn op het Jaarcongres van ClaudicatioNet.
  2. ClaudicatioNet therapeut werkt zo goed mogelijk samen met het regionale ClaudicatioNet zorgnetwerk en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten.
  3. ClaudicatioNet therapeut dient doorverwijzingen via de digitale Zorgverwijzer tijdig en in goede orde te verwerken.
  4. ClaudicatioNet therapeut verbindt zich - behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van al hetgeen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt van ClaudicatioNet therapeut en waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die ClaudicatioNet therapeut ontvangt van een patiënt via de digitale Zorgverwijzer of anderszins. De door ClaudicatioNet therapeut verkregen informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens door ClaudicatioNet aan haar/hem zijn verstrekt of door ClaudicatioNet therapeut zijn verkregen.
    
 7. Bijscholing
  1. Gedurende het specialisatie traject dient ClaudicatioNet therapeut elk jaar minstens 15 SBU te besteden aan bijscholing die door ClaudicatioNet als relevant is aangemerkt. Meer informatie over welke bijscholing door ClaudicatioNet als relevant wordt aangemerkt is vindbaar op de Website.
  2. SBU die in een bepaalde fase zijn behaald kunnen niet worden meegenomen naar een volgende fase.
  3. Zodra ClaudicatioNet therapeut volwaardig is gespecialiseerd (fase Oranje) geldt een aangepaste bijscholingseis. Een volwaardig gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeut dient:
   1. elke drie (3) jaar minstens 35 SBU te besteden aan bijscholing die door ClaudicatioNet als relevant is aangemerkt, met een minimum van 10 SBU per jaar;
   2. minimaal eenmaal per twee (2) jaar, maar bij voorkeur jaarlijks, aanwezig te zijn op het Congres van ClaudicatioNet.
  4. De Accreditatiecommissie beoordeelt of een bijscholing als relevant wordt aangemerkt voor ClaudicatioNet en zo ja, voor hoeveel SBU. Alle gevolgde bijscholing dient KNGF-geaccrediteerd te zijn. Alle door ClaudicatioNet geaccrediteerde bijscholing en de daarvoor toegekende SBU worden gepubliceerd op de Website.
  5. ClaudicatioNet therapeut is verplicht gedurende het specialisatie traject een door ClaudicatioNet geaccrediteerde cursus motivational interviewing te volgen. Een cursus motivational interviewing wordt door ClaudicatioNet geaccrediteerd indien dit een driedaagse cursus betreft gegeven door een MINT geaccrediteerde trainer.
  6. Om relevante bijscholing die ClaudicatioNet therapeut heeft gevolgd te registreren bij ClaudicatioNet, dient ClaudicatioNet therapeut de opleiding inclusief certificaat van deelname toe te voegen via het persoonlijk Portfolio. De opleidingen die reeds geaccrediteerd zijn worden zichtbaar in de zoekbalk bij het toevoegen van opleidingen. Ook het aantal SBU wordt zichtbaar. De lijst geaccrediteerde bijscholing is daarnaast vindbaar op de Website.
  7. Indien ClaudicatioNet therapeut bijscholing heeft gevolgd die door ClaudicatioNet is georganiseerd (zoals de basiscursus ‘symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden’ en het ClaudicatioNet Congres), wordt de betreffende bijscholing aan de hand van deelnemerslijsten automatisch door ClaudicatioNet toegevoegd aan het Portfolio van ClaudicatioNet therapeut. Uploaden van het certificaat is in dat geval dus niet nodig.
  8. Voor bijscholing die door ClaudicatioNet therapeut is gevolgd voorafgaand aan registratie als ClaudicatioNet therapeut worden door ClaudicatioNet geen SBU toegekend, met uitzondering van de basiscursus ‘symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden’ (gevolgd in 2015 of later).
    
 8. Portfolio
  1. Door in te loggen op het account, krijgt ClaudicatioNet therapeut toegang tot het persoonlijk Portfolio. In het Portfolio wordt bijgehouden aan welke voorwaarden ClaudicatioNet therapeut reeds heeft voldaan.
  2. ClaudicatioNet therapeut kan zelf de gegevens wijzigen in het Portfolio.
  3. Verwijzing van patiënten naar ClaudicatioNet therapeut vindt plaats via het Portfolio.
  4. ClaudicatioNet therapeut staat ervoor in dat de verstrekte gegevens in zijn/haar Portfolio, juist, volledig en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen zoals verhuizing van de praktijk of verandering van baan, dient ClaudicatioNet therapeut het Portfolio onmiddellijk aan te passen.
    
 9. Klachtenprocedure patiënten
  1. Patiënten van ClaudicatioNet therapeuten hebben de mogelijkheid om bij ClaudicatioNet een klacht in te dienen ten aanzien van de (voormalig) behandelend ClaudicatioNet therapeut. Hiervoor heeft ClaudicatioNet een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vindbaar op de Website.
  2. ClaudicatioNet therapeut is verplicht om volledige medewerking te verlenen indien er jegens hem/haar een klacht aanhangig wordt gemaakt.
    
 10. Visitatie
  1. ClaudicatioNet heeft het recht om te controleren of ClaudicatioNet therapeut voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in deze Deelnamevoorwaarden, onder meer door middel van Visitatie.
  2. Visitatie vindt zowel steekproefsgewijs als op indicatie plaats door de Visitatiecommissie.
  3. Een Visitatie wordt minimaal tien (10) werkdagen van tevoren aangekondigd aan de betreffende ClaudicatioNet therapeut.
  4. Tijdens een Visitatie zal de Visitatiecommissie in ieder geval de volgende punten beoordelen:
   1. Praktijkruimte: de Visitatiecommissie zal controleren of wordt voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden;
   2. Portfolio: de Visitatiecommissie zal het Portfolio beoordelen;
   3. Behandelprogramma: er vindt een gesprek plaats over de behandeling van de patiënten door ClaudicatioNet therapeut;
   4. Communicatie: er vindt een gesprek plaats over het verloop van de communicatie tussen verwijzers en ClaudicatioNet therapeut;
   5. Feedback: er is gedurende een Visitatie voldoende ruimte voor vragen en/of opmerkingen van de zijde van ClaudicatioNet therapeut.
  5. Binnen twee (2) weken na de Visitatie ontvangt ClaudicatioNet therapeut het beoordelingsrapport zoals opgesteld door de Visitatiecommissie. Indien onvoldoende voldaan wordt aan de visitatiepunten zoals omschreven in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel en/of onvoldoende voldaan wordt aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden, kan dit de volgende consequenties hebben:
   1. ClaudicatioNet therapeut voldoet onvoldoende aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan ClaudicatioNet therapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal ClaudicatioNet therapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de opstartvoorwaarden te voldoen, of (2) ClaudicatioNet zal de registratie van ClaudicatioNet therapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 14 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.
   2. ClaudicatioNet therapeut voldoet onvoldoende aan de visitatiepunten zoals bedoeld in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan ClaudicatioNet therapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal ClaudicatioNet therapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de betreffende visitatiepunten te voldoen, of (2) ClaudicatioNet zal de registratie van ClaudicatioNet therapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 14 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.
     
 11. Wijziging praktijk- en scholingseisen
  1. ClaudicatioNet streeft naar kwalitatief hoogwaardige en transparante zorg voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, waarbij gesuperviseerde looptherapie wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Om die reden stelt ClaudicatioNet strenge praktijk- en scholingseisen aan ClaudicatioNet therapeuten. Om hoogwaardige kwaliteit en transparantie te kunnen garanderen, heeft ClaudicatioNet het recht om de praktijk- en scholingseisen aan te passen indien daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderde wetenschappelijke inzichten).
    
 12. Bijdragen aan ClaudicatioNet
  1. Vanaf 1 januari 2015 heeft ClaudicatioNet het recht bij ClaudicatioNet therapeut een jaarlijkse eigen financiële bijdrage in rekening te brengen. De hoogte van deze eigen financiële bijdrage wordt jaarlijks door ClaudicatioNet vastgesteld en is vindbaar op de Website.
  2. De eigen financiële bijdrage wordt per kalenderjaar in rekening gebracht en dient door middel van vooruitbetaling te worden voldaan via de Website.
  3. Bij aanmeldingen na ingang van het kalenderjaar wordt voor het lopende kalenderjaar een eigen financiële bijdrage naar rato in rekening gebracht. Vanaf het daaropvolgende kalenderjaar dient de gehele eigen financiële bijdrage te worden voldaan.
  4. Indien ClaudicatioNet of ClaudicatioNet therapeut de registratie van ClaudicatioNet therapeut om welke reden dan ook beëindigt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde eigen financiële bijdrage plaats.
  5. ClaudicatioNet therapeut werkt actief mee aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek indien ClaudicatioNet therapeut hiervoor wordt benaderd door ClaudicatioNet.
  6. Indien ClaudicatioNet therapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of medewerking aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek weigert, heeft ClaudicatioNet het recht ClaudicatioNet therapeut per direct en voor onbepaalde tijd van de Zorgzoeker te verwijderen.
    
 13. De Website en de Zorgzoeker
  1. ClaudicatioNet besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ClaudicatioNet accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Daarnaast aanvaardt ClaudicatioNet geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website die van derden afkomstig is.
  2. ClaudicatioNet kan niet garanderen dat de Website en de Zorgzoeker te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Zorgzoeker van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. ClaudicatioNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor ClaudicatioNet therapeut te beperken tot het minimum. ClaudicatioNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar zijn van de Website en de Zorgzoeker.
  3. Voorts is ClaudicatioNet niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Website en de Zorgzoeker.
  4. ClaudicatioNet therapeut draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website in verbinding te kunnen stellen en zo toegang te kunnen krijgen tot het persoonlijke account en Portfolio.
    
 14. Beëindiging registratie en gevolgen beëindiging
  1. In de volgende gevallen heeft ClaudicatioNet het recht om de registratie van ClaudicatioNet therapeut eenzijdig te beëindigen zonder dat ClaudicatioNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van ClaudicatioNet therapeut:
   1. indien klachten van patiënten over ClaudicatioNet therapeut daartoe aanleiding geven;
   2. indien ClaudicatioNet therapeut weigert medewerking te verlenen aan een Visitatie zoals bedoeld in artikel 10 van de Deelnamevoorwaarden;
   3. indien ClaudicatioNet therapeut niet voldoet aan de niet-fase gebonden voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Deelnamevoorwaarden;
   4. indien ClaudicatioNet therapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of weigert mee te werken aan, voor ClaudicatioNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in artikel 12 van de Deelnamevoorwaarden.
  2. ClaudicatioNet therapeut heeft het recht om zijn/haar registratie als ClaudicatioNet therapeut op ieder moment schriftelijk of per e-mail op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) werkdagen.
  3. Indien de registratie van ClaudicatioNet therapeut om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het account en het Portfolio van ClaudicatioNet therapeut opgeheven en wordt ClaudicatioNet therapeut verwijderd van de Zorgzoeker.
    
 15. Intellectuele eigendom en informatie van derden
  1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker bij ClaudicatioNet, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
  2. ClaudicatioNet therapeut mag (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het reproduceren van (een deel van) de Website of de Zorgzoeker in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Zorgzoeker, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClaudicatioNet.
  3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
  4. De Website bevat links naar externe internetpagina's. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar een link is opgenomen op de Website of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.
    
 16. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die ClaudicatioNet therapeut aan ClaudicatioNet verstrekt worden door ClaudicatioNet verwerkt in bestanden die eigendom zijn van ClaudicatioNet. Dit betreft foto, volledige naam, geboortedatum, e-mailadres, zorgverlenerscodes, scholing en gegevens praktijk. Deze gegevens worden door ClaudicatioNet gebruikt in het kader van de registratie als ClaudicatioNet therapeut en deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet inclusief het beheer van het account en het Portfolio en het versturen van gerichte berichtgeving.
  2. ClaudicatioNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van ClaudicatioNet therapeut te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. In het kader van de deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, kan ClaudicatioNet persoonsgegevens van ClaudicatioNet therapeut aan derden verstrekken. De volgende gegevens zijn publiek inzichtelijk op de Zorgzoeker en op de digitale Zorgverwijzer: foto, volledige naam, scholing en contactgegevens praktijk, in het kader van verwijzing van patiënten. In het kader van vergoeding van behandeling door zorgverzekeraars worden zorgverlenerscodes periodiek gedeeld met zorgverzekeraars. In het kader van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem worden zorgverlenerscodes periodiek gedeeld met MediQuest, de verwerker van de landelijke database fysiotherapie.
  4. Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van ClaudicatioNet therapeut door ClaudicatioNet en de rechten van ClaudicatioNet therapeut, wordt verwezen naar het privacystatement van ClaudicatioNet zoals vindbaar op de Website.
    
 17. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van ClaudicatioNet tegen ClaudicatioNet therapeut beperkt zich tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding die ClaudicatioNet in het jaar dat de schade ontstaat aan ClaudicatioNet therapeut in rekening heeft gebracht voor deelname aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder directe schade wordt verstaan:
   1. redelijke kosten die ClaudicatioNet therapeut moet maken ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; en
   2. redelijke kosten die ClaudicatioNet therapeut moet maken ter voorkoming of beperking van schade.
  2. Indien ClaudicatioNet desondanks aansprakelijk is voor indirecte schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder indirecte schade wordt verstaan: alle vormen van schade die niet vallen onder de definitie van ‘directe schade’ zoals bepaald in lid 1 van dit artikel.
    
 18. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. ClaudicatioNet en ClaudicatioNet therapeut verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.
    
 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de deelname van ClaudicatioNet therapeut aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, de registratie bij ClaudicatioNet als ClaudicatioNet therapeut en deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen ClaudicatioNet en ClaudicatioNet therapeut in verband met de deelname van ClaudicatioNet therapeut aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet, de registratie bij ClaudicatioNet als ClaudicatioNet therapeut en deze Deelnamevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.