Algemene deelnamevoorwaarden gebruikers Digitale Zorgverwijzer ClaudicatioNet


Versie oktober 2018

 

 1. Definities
  1. ClaudicatioNet: Stichting ClaudicatioNet, gevestigd aan de Michelangelolaan 2 te Eindhoven.
  2. ClaudicatioNet therapeut: de therapeut die deelneemt aan het zorgnetwerk van ClaudicatioNet en als zodanig bij ClaudicatioNet staat geregistreerd.
  3. Verwijzer: de gebruiker van de digitale Zorgverwijzer die patiënten met perifeer arterieel vaatlijden via de Digitale Zorgverwijzer verwijst naar een ClaudicatioNet therapeut.
  4. Verwijsinstelling: De instelling zoals, maar niet uitgezonderd tot, ziekenhuis en huisartspraktijk, die een account heeft om gebruik te maken van de Digitale Zorgverwijzer.
  5. Account: het account op de website van ClaudicatioNet op naam van een verwijsinstelling om gebruik te maken van de Digitale Zorgverwijzer.
  6. Deelnamevoorwaarden verwijzers: de onderhavige algemene Deelnamevoorwaarden van ClaudicatioNet voor verwijzers.
  7. Website: de website van ClaudicatioNet zoals bereikbaar via de URL www.claudicationet.nl.
  8. Zorgzoeker: de online zorgzoeker waarop ClaudicatioNet therapeuten worden gepresenteerd zoals beschikbaar via de websites www.claudicationet.nl en www.etalagebenen.nl.
  9. Digitale Zorgverwijzer: de online zorgverwijzer waarmee patiënten digitaal worden doorverwezen naar ClaudicatioNet therapeuten zoals beschikbaar via de Website.

   

 2. Toepasselijkheid Deelnamevoorwaarden
  1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de Verwijzer van de Digitale Zorgverwijzer van ClaudicatioNet.
    
 3. Registratie en inloggegevens
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Digitale Zorgverwijzer van ClaudicatioNet, dient de Verwijzer telefonisch dan wel schriftelijk een Account aan te vragen bij ClaudicatioNet.
  2. Registratie als Verwijzer bij ClaudicatioNet staat in principe open voor iedere Verwijzer die patiënten met perifeer arterieel vaatlijden diagnosticeert / behandelt en verwijst naar een ClaudicatioNet therapeut.
  3. Voor iedere Verwijsinstelling wordt een Account aangemaakt waarmee de Verwijzer toegang krijgt tot de Digitale Zorgverwijzer.
  4. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een Account is gekoppeld aan een Verwijsinstelling en niet overdraagbaar.
  5. Het wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo toegang te krijgen tot de Digitale Zorgverwijzer.
  6. De Verwijzer dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en de Verwijzer neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account.
  7. De Verwijzer moet verlies of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het account door een derde onmiddellijk schriftelijk melden aan ClaudicatioNet. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst van deze melding door ClaudicatioNet is de Verwijzer aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account wordt gemaakt.
  8. Indien ClaudicatioNet constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van de Verwijzer, heeft ClaudicatioNet het recht het account van de Verwijzer onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die ClaudicatioNet hierdoor lijdt op de Verwijzer te verhalen, zonder dat ClaudicatioNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Verwijzer.
    
 4. Account
  1. Door in te loggen op het Account, krijgt de Verwijzer toegang tot het Account.
  2. De Verwijzer kan zelf de gegevens wijzigen in het Account.
  3. Verwijzing van patiënten vindt plaats via het Account van de Verwijzer.
  4. De Verwijzer staat ervoor in dat de verstrekte gegevens in het Account juist, volledig en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen, dient de Verwijzer het Account zo snel mogelijk aan te passen.
    
 5. Voorwaarden
  1. Verwijzers dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   1. De Verwijzer dient doorverwijzingen via de digitale Zorgverwijzer zo correct mogelijk en in goede orde in te voeren.
   2. De Verwijzer wijst de patiënt die wordt verwezen op de privacy statement van ClaudicatioNet en vraagt toestemming voor het delen van de patiëntgegevens met de ClaudicatioNet therapeut.
   3. De Verwijzer verbindt zich - behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van al hetgeen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt van Verwijzer en waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die de Verwijzer stuurt van een patiënt via de digitale Zorgverwijzer of anderszins. De door de Verwijzer verkregen en verzonden informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens via de Digitale Zorgverwijzer aan haar/hem zijn verstrekt of door haar/hem zijn ingevoerd.
     
 6. De Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer
  1. ClaudicatioNet besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ClaudicatioNet accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website, vermelding op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Daarnaast aanvaardt ClaudicatioNet geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website die van derden afkomstig is.
  2. ClaudicatioNet kan niet garanderen dat de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Zorgzoeker van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. ClaudicatioNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor ClaudicatioNet therapeut te beperken tot het minimum. ClaudicatioNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar zijn van de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer.
  3. Voorts is ClaudicatioNet niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Website en de Zorgzoeker.
  4. ClaudicatioNet therapeut draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website in verbinding te kunnen stellen en zo toegang te kunnen krijgen tot het Account.
    
 7. Beëindiging registratie en gevolgen beëindiging
  1. De Verwijzer heeft het recht om het Account op ieder moment schriftelijk op te zeggen.
  2. Indien de registratie van de Verwijzer om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het Account van de Verwijzer opgeheven.
    
 8. Intellectuele eigendom en informatie van derden
  1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer bij ClaudicatioNet, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
  2. De Verwijzer mag (de informatie op) de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het reproduceren van (een deel van) de Website of de Zorgzoeker in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Zorgzoeker, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClaudicatioNet.
  3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
  4. De Website bevat links naar externe internetpagina's. ClaudicatioNet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar een link is opgenomen op de Website of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.
    
 9. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die de Verwijzer aan ClaudicatioNet verstrekt worden door ClaudicatioNet verwerkt in bestanden die eigendom zijn van ClaudicatioNet. Dit betreft volledige naam, e-mailadres, functie, gegevens verwijsinstelling. Deze gegevens worden door ClaudicatioNet gebruikt in het kader van de registratie als Verwijzer.
  2. ClaudicatioNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Verwijzer te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van de Verwijzer / door ClaudicatioNet en de rechten van de Verwijzer, wordt verwezen naar het privacystatement van ClaudicatioNet zoals vindbaar op de Website.
    
 10. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. ClaudicatioNet en de Verwijzer verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.
    
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op het gebruik van de Digitale Zorgverwijzer door Verwijzer, de registratie bij ClaudicatioNet als Verwijzer en deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen ClaudicatioNet en de Verwijzer in verband met het gebruik maken van de Digitale Zorgverwijzer door Verwijzer, de registratie bij ClaudicatioNet als Verwijzer en deze Deelnamevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.